การงานอาชีพ

นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายวิศิษฐ์  โปร่งสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสาคร  เงื่อนกลาง
ครูชำนาญการ
นายพรชัย  นันทพิสิฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญเจริญ  แก้วประกอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

Comments