การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายวัฒนา  วงศ์พวงเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภาพร  การหัตถ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิศิษฐ์  โปร่งสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพัชรพล  ธรรมแสง
ครูชำนาญการ

นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
ครู

นางปภาดา  ศรีสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวาดี  ปานสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวันชัย  เบสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิตตา  โกศัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรชัย  นันทพิสิฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีรัตน์  กิจวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญไชย  ศรีปิยะพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนพณัฎฐ์  เกิดนอก
ครู

นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี
ครู


Comments