การงานอาชีพ

นางเบญเจริญ  แก้วประกอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายวิศิษฐ์  โปร่งสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธงพัฒน์ภาธร  รอยดีพัฒนะ
ครูผู้ช่วย
นายพรชัย  นันทพิสิฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสาคร  เงื่อนกลาง
ครูผู้ช่วย


Comments