คณิตศาสตร์


นายสุทธิศักดิ์  สอนไว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรวดี  สุภัทโรบล
ครูชำนาญการ

นายจิตติพัทธ์  สารทกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวอระพัน เจริญภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพิทักษ์  คำพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางศิรินรัตน์  โคตรพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรติชา  ระวิโรจน์
ครูชำนาญการ

นายสิทธิศักดิ์  แจ่มใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ  หาญลำพัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณิณา  ปัตวิชัย
ครูผู้ช่วยนางชุติกาญจน์  เทียมทัด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนา  ตรีกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุขสวัสดิ์  ศรีมาศ
ครูชำนาญการ

นางสาวจุรีพร  แสงโพธิ์
ครู

Comments