คณิตศาสตร์


นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรวดี  สุภัทโรบล
ครูชำนาญการ

นายจิตติพัทธ์  สารทกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ  หาญลำพัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิณัฐ  กุลสุทธิไชย
พนักงานราชการ
นายสุทธิศักดิ์  สอนไว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางศิรินรัตน์  โคตรพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรติชา  ระวิโรจน์
ครูชำนาญการ

นายสิทธิศักดิ์  แจ่มใส
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิทักษ์  คำพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาณิณา  ปัตวิชัย
ครูผู้ช่วยนางชุติกาญจน์  เทียมทัด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนา  ตรีกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
ครูชำนาญการ

นางสาวจุรีพร  แสงโพธิ์
ครูผู้ช่วย
Comments