งานแนะแนว

นางจิราพรรณ  เพียนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณี  เดชบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
ครูชำนาญการพิเศษ

Comments