ภาษาต่างประเทศ


นางเยี่ยมโพยม  ใบโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุจิภรณ์  ปะนิทานัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรียาภรณ์  รัตนธนิยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติอนันต์  หอมระหัด
ครู

นายพัฒนวิทย์  หงษ์ทอง
ครู
นางสาวกชกร  บุญเทียม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงนุช  เผาะสูงเนิน
ครูชำนาญการ

นางสาววันโนร์ฟัดลีน บินแวยาโกะ
ครู

นายรัขชานนท์  ภักดีราช
ครู
นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปภาวรินทร์  โฮชิน
ครูชำนาญการ

นางสาววิชชยดา  ปะติตังโข
ครู

นายคุณาธิป อุตส่าการ
ครู

นางสาวฟาริดา   ละครขวา
ครูอัตราจ้าง

Comments