ภาษาต่างประเทศ


นางสาวเนาวรัตน์  เจริญสุข
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณภา  ศิลป์ประกอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิภรณ์  ปะนิทานัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเยี่ยมโพยม  ใบโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปภาวรินทร์  โฮชิน
ครูชำนาญการ

Mr. John Mark Noro
 
นางสาวกชกร  บุญเทียม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรียาภรณ์  รัตนธนิยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติอนันต์  หอมระหัด
ครูผู้ช่วย


นางยุพาภรณ์  ลอยมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจินดา  หีบแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเจษฎี  แดงน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

Ms Yeshi zangmoComments