ภาษาต่างประเทศ


นางเยี่ยมโพยม  ใบโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุจิภรณ์  ปะนิทานัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปภาวรินทร์  โฮชิน
ครูชำนาญการ

นายเกียรติอนันต์  หอมระหัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวฟาริดา   ละครขวา
ครูอัตราจ้าง


Mr. John Mark Noro
ครูสอนภาษา
นางสาวกชกร  บุญเทียม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรียาภรณ์  รัตนธนิยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

Ms Yeshi zangmo
ครูสอนภาษา
นางสาวนงนุช  เผาะสูงเนิน
ครูชำนาญการ

นางวิชชยดา  ภูครองจิตร
ครู

นายรัขชานนท์  ภักดีราช
ครู


นายพัฒนวิทย์  หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย

Comments