ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณภา  ศิลป์ประกอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกชกร  บุญเทียม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิภรณ์  ปะนิทานัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเยี่ยมโพยม  ใบโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปภาวรินทร์  โฮชิน
ครูชำนาญการ

นางยุพาภรณ์  ลอยมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรียาภรณ์  รัตนธนิยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติอนันต์  หอมระหัด
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุจินดา  หีบแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเจษฎี  แดงน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนาวรัตน์  เจริญสุข
ครูชำนาญการComments