ภาษาต่างประเทศ


นางเยี่ยมโพยม  ใบโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุจิภรณ์  ปะนิทานัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปภาวรินทร์  โฮชิน
ครูชำนาญการ

นางสาวเนาวรัตน์  เจริญสุข
ครูชำนาญการ

Mr. John Mark Noro
 
นางสาวกชกร  บุญเทียม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรียาภรณ์  รัตนธนิยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติอนันต์  หอมระหัด
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุจินดา  หีบแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิชชยดา  ภูครองจิตรนายพัฒนวิทย์  หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย

Ms Yeshi zangmoComments