ภาษาไทย

นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจินตนา  หวังทอนกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพร  กล้าหาญ
ครูชำนาญการ

นางสาวปรียาภรณ๋  ทองสีมะดัน
ครู


นางสาวจุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์
ครู
นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดาวรุ่ง  จรรยา
ครูชำนาญการ

นางสาววันทนา  เภารัมย์
ครู


นางสุมารี  มาหมื่นไวย
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวภา หมวดสันเทียะ
ครูชำนาญการ

นางสาวกนิษฐา  คำแย้ม
ครู

Comments