ภาษาไทย

นางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจินตนา  หวังทอนกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววันทนา  เภารัมย์
ครูผู้ช่วย
นางวันวิสา  ท่วมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุมารี  มาหมื่นไวย
ครูชำนาญการ

นางสาวปรียาภรณ๋  ทองสีมะดัน
ครู


นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณ  สุวรรณราช
ครูชำนาญการ

นางสาวกนิษฐา  คำแย้ม
ครูผู้ช่วยComments