ผู้บริหาร


นายวิฑูรย์  นรารัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบรหารงบประมาณและแผนงาน

นางสาวสุภาพรรณ์  หลงทะเล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางกมลวรรณ  คุณชื่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสิทธิศักดิ์  แจ่มใส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายไกรศร  ทองมูลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

         
นายจิรกร  ฐาวิรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

             
นายพรชัย  นันทพิสิฐ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสมยศ  โคตรบรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
Comments