ผู้บริหาร

นายเกียรติศักดิ์  อินทร์จำนงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศักดิ์ชาย  สุขม่วง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นายไกรศร  ทองมูลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

         
นายวิฑูรย์  นรารัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

            
นายวัฒนา  วงศ์พวงเพชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรกร  ฐาวิรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวภาพร  การหัตถ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
Comments