ผู้บริหาร


-
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบรหารงบประมาณและแผนงาน


นายพรชัย  นันทพิสิฐ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป


นายสิทธิศักดิ์  แจ่มใส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายไกรศร  ทองมูลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

         
นายสมยศ  โคตรบรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

             
นางกมลวรรณ  คุณชื่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคลนางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวสุภาพรรณ์  หลงทะเล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานนายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
Comments