ผู้บริหารนายสมยศ  โคตรบรม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวมาธนี  สืบสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

นายพิษณุ  คุณชื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุภาพรรณ์  หลงทะเล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

   
นายพรชัย  นันทพิสิฐ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

  


นายชัชวาล  ศิริพรทุม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

นางกมลวรรณ  คุณชื่น
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
Comments