ผู้บริหาร

นางสุภาพร  วงศ์สุขสิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ


นายจิรกร  ฐาวิรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป


นายไกรศร  ทองมูลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

         
นายเกียรติศักดิ์  อินทร์จำนง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


            
               นายวัฒนา  วงศ์พวงเพชร
        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวภาพร  การหัตถ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวิฑูรย์  นรารัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล
และฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายศักดิ์ชาย  สุขม่วง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณComments