สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวเบญจมาศ  บุดศรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสิงขอน  ฉนำกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีพร  โชติวุฒฑากร
ครูชำนาญการ

นายพฤฒ  ศรีจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพลิน  แมกพิมาย
ครูผู้ช่วย
นางชญาภา  อินทร์จำนง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธาวัลย์  บรรดาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชิติพัทธ์  เพียขันทา
ครู

นางสาวศิริลักษณ์  เรืองไพศาล
ครูผู้ช่วย
นางพรรณี  จำปาโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจภัทร  สายสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล  วรรณชัย
ครูผู้ช่วย

นายอุเทน  ดีดศรี
ครู


Comments