สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวเบญจมาศ  บุดศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุรีพร  โชติวุฒฑากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพฤฒ  ศรีจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพลิน  แมกพิมาย
ครู

นางสาวศิริลักษณ์  เรืองไพศาล
ครู


นางชญาภา  อินทร์จำนง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธาวัลย์  บรรดาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชิติพัทธ์  เพียขันทา
ครูชำนาญการ

นายชนะพล  กิตประโคลน
ครูผู้ช่วยนางวิไลย์  หนากลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล  วรรณชัย
ครู

นายอุเทน  ดีดศรี
ครู

นายนนทวัฒน์  ฮันสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

Comments