สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวเบญจมาศ  บุดศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสิงขอน  ฉนำกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีพร  โชติวุฒฑากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพฤฒ  ศรีจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพลิน  แมกพิมาย
ครู
นางชญาภา  อินทร์จำนง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธาวัลย์  บรรดาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชิติพัทธ์  เพียขันทา
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริลักษณ์  เรืองไพศาล
ครู
นางสาวเบญจภัทร  สายสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลย์  หนากลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล  วรรณชัย
ครู

นายอุเทน  ดีดศรี
ครู


Comments