ศิลปะ

นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางศรุต  จงอบกลาง
ครู

นางสาวศุภลักษณ์  เหลือกลาง  
ครูผู้ช่วย

นางลัตนา  นพรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
ครู


นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายจตุเทพ  นนทวิรัตน์
ครู
Comments