ศิลปะ

นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนิตยา  วงศ์พวงเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนวพร  อมรวิภา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางลัตนา  นพรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
ครู


นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ

Comments