ศิลปะ

นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางลัคนา  นพรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศรุต  จงอบกลาง
ครูนายสมกิจ  ผดุงสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจตุเทพ  นนทวิรัตน์
ครูชำนาญการ


นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
ครู

นางสาวปภานันท์  ปั่นกลาง  
ครูผู้ช่วย


Comments