สุขศึกษาและพละศึกษา

นายศราวุฒิ  อินทร์สูงเนิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธีรพงศ์  มูลผง
ครูชำนาญการ

นายติณณภพ  หมายเจริญ
ครู

นายยุทธการ  อาวุธพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอภิญญา  ศรีหนองบัว
ครู

นายสุชาติ  นาน้อย
ครู

นายเกียรติศักดิ์  บัลลังค์สระน้อย
ครูอัตราจ้าง
นายจิราวัฒน์  ป้องพาล
ครู

นายกฤษฏิมินทร์  มณีฉาย
ครู
Comments