สุขศึกษาและพละศึกษา

นายศราวุฒิ  อินทร์สูงเนิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธีรพงศ์  มูลผง
ครูชำนาญการนายติณณภพ  หมายเจริญ
ครูนายยุทธการ  อาวุธพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอภิญญา  ศรีหนองบัว
ครูนายสุชาติ  นาน้อย
ครูผู้ช่วยนายเกียรติศักดิ์  บัลลังค์สระน้อย
ครูอัตราจ้าง
นายจิราวัฒน์  ป้องพาล
ครูนายกฤษฏิมินทร์  มณีฉาย
ครู
Comments