สุขศึกษาและพละศึกษา

นายสุพจน์  กฤษสุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางมิ่งกมล  ตราชู
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรพงศ์  มูลผง
ครูชำนาญการ


นายสำเริง  ม่วงเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิญญา  ศรีหนองบัว
ครูนายกฤษณะ  เทพจิตร
ครูชำนาญการ

นายจิราวัฒน์  ป้องพาล
ครูผู้ช่วย


Comments