สุขศึกษาและพละศึกษา

นายสุพจน์  กฤษสุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางมิ่งกมล  ตราชู
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศราวุฒิ  อินทร์สูงเนิน
ครู

นายสำเริง  ม่วงเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิญญา  ศรีหนองบัว
ครู


นายธีรพงศ์  มูลผง
ครูชำนาญการ

นายจิราวัฒน์  ป้องพาล
ครูผู้ช่วย


Comments