วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกมลวรรณ  คุณชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางธนพร  ไม้กลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปารมี  วิไลจิตรเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมจิตร  หมวดโคกสูง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรสสุคนธ์  อาจวิชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวลี  บัวขาว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิตตา  โกศัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนพณัฎฐ์  เกิดนอก
ครู

นางสาวสุริยาพร  พูนวิเชียร
ครูชำนาญการ

นางนุจรี  เชิดสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทร์ศรัณย์พร  จ่างโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำพร  พลตะคุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์  วิริยมานะธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก
ครู

นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี
ครูชำนาญการ

นางสาวจิระประภา  ศรีหาพงษ์
พนักงานราชการ
นางสาววิมลลักษณ์  ชาดา
ครูชำนาญการ

นายฉัตรชัย  ชาลีบัว
ครูชำนาญการ

นางสาวรุจิรา  จิระกังวาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดารณี  วงษ์นรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรสา  เกิดกลาง
ครู

นายพัชรพล  ธรรมแสง
ครูชำนาญการ

นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
ครูชำนาญการ
Comments