วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกมลวรรณ  คุณชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอำพร  พลตะคุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนพร  ไม้กลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปารมี  วิไลจิตรเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมจิตร  หมวดโคกสูง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรสสุคนธ์  อาจวิชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิตตา  โกศัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนพณัฎฐ์  เกิดนอก
ครูชำนาญการ

นางสาวรัชดาภรณ์  ทวยทุย
ครู

นางสาวภัทร์ศรัณย์พร  จ่างโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุจรี  เชิดสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์  วิริยมานะธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก
ครู

นางสาวสุวลี  บัวขาว
ครู

นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุริยาพร  พูนวิเชียร
ครูชำนาญการ

นางสาวจิระประภา  ศรีหาพงษ์
พนักงานราชการ
นางดารณี  วงษ์นรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิมลลักษณ์  ชาดา
ครูชำนาญการ

นางสาวรุจิรา  จิระกังวาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรสา  เกิดกลาง
ครู

นายพัชรพล  ธรรมแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
ครูชำนาญการ

นางสาวชลดา ปิ่นวิเศษ
ครูชำนาญการ

Comments