วิทยาศาสตร์

นางกมลวรรณ  คุณชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางธนพร  ไม้กลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปารมี  วิไลจิตรเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมจิตร  หมวดโคกสูง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์ชาย  สุขม่วง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดารณี  วงษ์นรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวลี  บัวขาว
ครูผู้ช่วย

นางนุจรี  เชิดสันเทียะ
ครูชำนาญการ

นางสาวภัทร์ศรัณย์พร  จ่างโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำพร  พลตะคุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์  วิริยมานะธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวรสสุคนธ์  อาจวิชัย
ครูชำนาญการ
นางสาวจิราพรรณ  บุญญานุสนธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิมลลักษณ์  ชาดา
ครู

นายฉัตรชัย  ชาลีบัว
ครูชำนาญการ

นางสาวรุจิรา  จิระกังวาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรสา  เกิดกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิระประภา  ศรีหาพงษ์
พนักงานราชการ
Comments