วิทยาศาสตร์

นางกมลวรรณ  คุณชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางธนพร  ไม้กลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปารมี  วิไลจิตรเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมจิตร  หมวดโคกสูง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรสสุคนธ์  อาจวิชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวลี  บัวขาว
ครูผู้ช่วย

นางนุจรี  เชิดสันเทียะ
ครูชำนาญการ

นางสาวภัทร์ศรัณย์พร  จ่างโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำพร  พลตะคุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์  วิริยมานะธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก
ครู

นางสาวจิระประภา  ศรีหาพงษ์
พนักงานราชการ
นางสาววิมลลักษณ์  ชาดา
ครู

นายฉัตรชัย  ชาลีบัว
ครูชำนาญการ

นางสาวรุจิรา  จิระกังวาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดารณี  วงษ์นรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรสา  เกิดกลาง
ครู


Comments