ข้อมูลครู

 วิทยฐานะ
 ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  ครู  รวม
 เชี่ยวชาญ ชาย
-
 - -
 
   หญิง  - -
 -  
 ชำนาญการพิเศษ  ชาย 1
 1 11
13
   หญิง  - 2 36*
 38
 ชำนาญการ  ชาย - 1
8 9
   หญิง  -  - 12 12
 ครู  ชาย  -  - 8 8
   หญิง  -  - 14  14
 ครูผู้ช่วย  ชาย  -  - 6 6
   หญิง  -  - 3  3
พนักงานราชการ  ชาย  -  -  -  -
   หญิง  -  -  1  1
 ครูอัตราจ้าง  ชาย        -            -2 2
  หญิง  -  - 2 2
 รวม   1  4 104  108 
* รวมครูช่วยราชการ 1 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2565

Comments