ข้อมูลครู

 วิทยฐานะ
 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู รวม
 เชี่ยวชาญชาย
-
 --
 
  หญิง --
 - 
 ชำนาญการพิเศษ ชาย1
 215
 18
  หญิง - 1 47 48
 ชำนาญการ ชาย --
 6 6
  หญิง - - 9 9
 ครู ชาย - - 3 3
  หญิง - - 4 4
 ครูผู้ช่วย ชาย - - - -
  หญิง - - 6 6
 พนักงานราชการ ชาย - - 1 1
  หญิง - - 1 1
 รวม           1           3 92 96


Comments