ข้อมูลครู

 วิทยฐานะ
 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู รวม
 เชี่ยวชาญชาย
-
 --
 
  หญิง --
 - 
 ชำนาญการพิเศษ ชาย1
 215
 18
  หญิง - - 47 47
 ชำนาญการ ชาย --
 6 6
  หญิง - - 9 9
 ครู ชาย - - 3 3
  หญิง - - 4 4
 ครูผู้ช่วย ชาย - -5 5
  หญิง - - 7 7
 พนักงานราชการ ชาย - - 1 1
  หญิง - - 1 1
 รวม           1           2 98 101


Comments