ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ Data Management Center ปีการศึกษา 2564  รอบที่ 1
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 218 177 395 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 199 191 390 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 172 176 348 10
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 589 544 1133  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 155 206 361 10
มัธยมศึกษาปีที่ 5 132 168 300 8
มัธยมศึกษาปีที่ 6 124 157 281 8
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 411 531 942  
รวม 1000 1075 2075 56
Comments