ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ Data Management Center ปีการศึกษา 2565  รอบที่ 1
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 212 209 421 11
มัธยมศึกษาปีที่ 2 211 181 392 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 189 193 382 10
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 612 583 1195  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 157 203 360 10
มัธยมศึกษาปีที่ 5 151 200 351 10
มัธยมศึกษาปีที่ 6 134 169 303 8
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 442 572 1014  
รวม 1054 1155 2209 59
Comments