เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นางอัจฉริยา ทองมูลชัย : รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะคำมาตราตัวสะกด สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

posted Sep 19, 2020, 8:53 PM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31

1-1 of 1