นางอัจฉริยา ทองมูลชัย : รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะคำมาตราตัวสะกด สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Ċ
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31,
Sep 19, 2020, 8:43 PM
Comments