ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

posted Sep 21, 2020, 8:36 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ผลการแข่งขัน กิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพฯ ดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศ การทดลองเปิดเรียนแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

posted Aug 10, 2020, 11:52 PM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์


ประกาศ เรื่อง การสอบแก้ตัวนักเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

posted Jul 17, 2020, 12:16 AM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

posted Jul 2, 2020, 11:41 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   [ updated Jul 4, 2020, 10:47 PM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ]

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้จัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียนมาโรงเรียน รายละเอียด และรายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบที่ 2

posted Jun 26, 2020, 7:10 PM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

posted Jun 26, 2020, 6:51 PM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563
1. ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเข้าเรียนทั้งในส่วนการเรียนแบบปกติและการเรียนออนไลน์
2. หลังจากนั้นโรงเรียน นักเรียนใน 1 ห้องเรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม A และ B ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มจะต้องสลับวันกันมาเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด
3. นักเรียนจะทราบว่าตนเองได้อยู่กลุ่ม A หรือ B ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

รายละเอียดของประกาศดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

posted Jun 19, 2020, 2:15 AM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม. 1 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

posted Jun 17, 2020, 11:28 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

เนื่องด้วยมีนักเรียน ม.1 ไม่มามอบตัวเพื่อเข้าเรียน จำนวน 3 คน จึงกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1รอบที่ 2 โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน - การบัญชี

posted Jun 17, 2020, 1:45 AM by กลุ่มอำนวยการและบริหารบุคคล โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. รายละเอียดดังแนบ

1-10 of 25