ประชาสัมพันธ์

เกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ปีการศึกษา2563 โดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา เขต 31

posted Nov 18, 2020, 6:09 AM by พัชรพล ธรรมแสง

ประกาศแจ้งกำหนดการ วันปิดภาคเรียนที่ 1 และวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

posted Nov 5, 2020, 11:08 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   [ updated Nov 5, 2020, 11:15 PM ]ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

posted Sep 21, 2020, 8:36 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ผลการแข่งขัน กิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพฯ ดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศ การทดลองเปิดเรียนแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

posted Aug 10, 2020, 11:52 PM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์


ประกาศ เรื่อง การสอบแก้ตัวนักเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

posted Jul 17, 2020, 12:16 AM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

posted Jul 2, 2020, 11:41 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   [ updated Jul 4, 2020, 10:47 PM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ]

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้จัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียนมาโรงเรียน รายละเอียด และรายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบที่ 2

posted Jun 26, 2020, 7:10 PM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

posted Jun 26, 2020, 6:51 PM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563
1. ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเข้าเรียนทั้งในส่วนการเรียนแบบปกติและการเรียนออนไลน์
2. หลังจากนั้นโรงเรียน นักเรียนใน 1 ห้องเรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม A และ B ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มจะต้องสลับวันกันมาเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด
3. นักเรียนจะทราบว่าตนเองได้อยู่กลุ่ม A หรือ B ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

รายละเอียดของประกาศดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 28