ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564

posted May 10, 2021, 5:14 AM by พัชรพล ธรรมแสง
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 14)  ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

Comments