ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

posted Jun 26, 2020, 6:51 PM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563
1. ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเข้าเรียนทั้งในส่วนการเรียนแบบปกติและการเรียนออนไลน์
2. หลังจากนั้นโรงเรียน นักเรียนใน 1 ห้องเรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม A และ B ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มจะต้องสลับวันกันมาเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด
3. นักเรียนจะทราบว่าตนเองได้อยู่กลุ่ม A หรือ B ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

รายละเอียดของประกาศดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31,
Jun 26, 2020, 6:51 PM
Comments