ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน - การบัญชี

posted Jun 17, 2020, 1:45 AM by กลุ่มอำนวยการและบริหารบุคคล โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มอำนวยการและบริหารบุคคล โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์,
Jun 17, 2020, 1:45 AM
Comments