ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี

posted Jun 2, 2020, 6:19 AM by กลุ่มอำนวยการและบริหารบุคคล โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน

ขอบข่ายในหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การจัดทำข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และงานสวัสดิการต่างๆ

๒.    เป็นผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี    

๓.    ปฏิบัติงานประสานงาน สนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการในงานด้านการเงินและการบัญชี

๔.    ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีกลุ่มงบประมาณ และแผนงาน เช่น การจัดงานรับรองและพิธีการต่างๆ การจัดการประชุม จดบันทึกและรายงานการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย


วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร    
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร ๑ ชั้น ๒  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หรือ ติดต่อที่คุณครูภัทรศรัณย์พร จ่างโพธ์ เบอร์โทร ๐๘๑ – ๗๑๘๖๔๔๓ คุณครูสุดารัตน์ คาดกระโทก เบอร์โทร ๐๙๘ – ๒๒๓๒๔๗๔  ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น.  ตามวันและเวลาราชการ 


รายละเอียดและใบสมัครดังไฟล์ที่แนบ

Ċ
กลุ่มอำนวยการและบริหารบุคคล โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์,
Jun 2, 2020, 6:19 AM
Comments