ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม. 1 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

posted Jun 17, 2020, 11:28 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
เนื่องด้วยมีนักเรียน ม.1 ไม่มามอบตัวเพื่อเข้าเรียน จำนวน 3 คน จึงกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1รอบที่ 2 โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ 
Ċ
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์,
Jun 17, 2020, 11:28 PM
Ċ
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์,
Jun 17, 2020, 11:28 PM
Comments