ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดลำดับที่ 4 ของจังหวัดนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2521 เป็นแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 เหตุที่ชื่อว่า "บุญเหลือวิทยานุสรณ์" เพื่อเป็นอนุสรณ์คุณงามความดีของนางสาวบุญเหลือ ซึ่งเป็นวีรสตรีผู้กล้าหาญที่สละชีพเพื่อป้องกันชาติบ้านเมืองและชาวนครราชสีมา ให้รอดพ้นจากศัตรูเมื่อครั้งวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ซึ่งตรงกับราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


            โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 244 หมู่ที่ 10 บ้านสำคัญ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 มีเนื้อที่ 42 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ห่างจากตัวเมือง 12.5 กิโลเมตร

Comments