อบรมการกรอกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher

posted Nov 11, 2018, 8:11 PM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เข้ารับการอบรมการกรอกข้อมูลการปฏิบัติงานลงในโปรแกรม LTeacher โดยวิทยากรในการอบรมคือ ส.ต.ท.หญิง ญาดา รัตนกำเหนิด และนางสุมิตตา หล่ำจันทึก ครูจากโรงเรียนพุดซาพิทยาคมComments