อบรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

posted May 13, 2020, 12:50 AM by กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
           งาน ICT จัดอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยมีเลขานุการของกลุ่มบริหารเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาากรจัดการข้อมูลในระบบออนไลน์

Comments