อบรม The GLOBE Program

posted Jun 10, 2019, 1:23 AM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์
       วันที่ 8 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม The GLOBE Program ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


Comments