Recent site activity

Jul 4, 2020, 10:48 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ edited รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jul 4, 2020, 9:12 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ edited Home
Jul 4, 2020, 9:10 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ edited รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jul 4, 2020, 9:08 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ม6.pdf to รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jul 4, 2020, 9:08 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ม5.pdf to รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jul 4, 2020, 9:08 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ม4.pdf to รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jul 4, 2020, 9:07 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ม3.pdf to รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jul 4, 2020, 9:07 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ม2.pdf to รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jul 4, 2020, 9:07 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ม1.pdf to รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jul 4, 2020, 9:06 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached 11_002.jpg to รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jul 4, 2020, 9:05 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached 11_001.jpg to รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jul 2, 2020, 11:41 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached OnSite-OnLine1.pdf to รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jul 2, 2020, 11:41 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
Jun 26, 2020, 7:14 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศรายชื่อ-ม.1-รอบ2.pdf to ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบที่ 2
Jun 26, 2020, 7:13 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ deleted attachment ประกาศรายชื่อ-ม.1-รอบ-2.pdf from ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบที่ 2
Jun 26, 2020, 7:10 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศรายชื่อ-ม.1-รอบ-2.pdf to ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบที่ 2
Jun 26, 2020, 7:10 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบที่ 2
Jun 26, 2020, 7:03 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ edited Home
Jun 26, 2020, 7:03 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached แนวทางการเรียนการสอน2.png to Home
Jun 26, 2020, 6:51 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศ แนวการจัดการเรียนการสอน ปี 63.pdf to ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
Jun 26, 2020, 6:51 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
Jun 19, 2020, 2:15 AM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศ กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563.pdf to กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
Jun 19, 2020, 2:15 AM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ created กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
Jun 19, 2020, 2:13 AM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ edited Home
Jun 19, 2020, 2:12 AM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศเปิด-ปิด 2563.png to Home

older | newer