Recent site activity

May 12, 2022, 11:22 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached 65-ประกาศโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ผลสอบ ม.1.pdf to ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
May 12, 2022, 11:22 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
May 12, 2022, 10:28 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ deleted attachment 65-ประกาศโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ผลสอบ ม.1.pdf from ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
May 12, 2022, 10:28 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ deleted ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
May 12, 2022, 9:22 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached 65-ประกาศโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ผลสอบ ม.1.pdf to ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
May 12, 2022, 9:22 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ deleted attachment 65-ประกาศโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ผลสอบ ม.1.pdf from ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
May 12, 2022, 7:46 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached 65-ประกาศโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ผลสอบ ม.1.pdf to ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
May 12, 2022, 7:46 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
May 10, 2022, 8:37 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached เพิ่มเติม-ประกาศรายชื่อสอบจัดห้อง-ม.1.pdf to ประกาศโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
May 10, 2022, 8:37 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
May 3, 2022, 9:35 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศรายชื่อสอบจัดห้อง ม.1.pdf to ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
May 3, 2022, 9:35 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Apr 3, 2022, 4:45 AM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศรายชื่อ รอบ 2.pdf to ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2565
Apr 3, 2022, 4:45 AM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2565
Mar 23, 2022, 11:02 PM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 edited Home
Mar 23, 2022, 11:01 PM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 attached ประกาศค่าเป้าหมาย2564.png to Home
Mar 23, 2022, 10:17 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศการรับสมัคร-ม.1-ม.4-รอบ2.pdf to ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
Mar 23, 2022, 10:17 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
Mar 21, 2022, 7:36 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
Mar 21, 2022, 7:36 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศรายชื่อนักเรียน-ม.1ม.4-ปี65.pdf to ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
Mar 21, 2022, 7:33 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน-การสอบคัดเลือกนร.ปี65.pdf to ประกาศ แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียน การสอบ/คัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
Mar 21, 2022, 7:33 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศ แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียน การสอบ/คัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
Mar 6, 2022, 11:19 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.1ห้องเรียนพิเศษ(ห้องเรียนกีฬา).pdf to ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนกีฬา) ปีการศึกษา 2565
Mar 6, 2022, 11:19 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนกีฬา) ปีการศึกษา 2565
Mar 1, 2022, 7:22 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศแนวทางการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนกีฬา-ม.1.pdf to ประกาศ แนวทางการสอบคัดลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนกีฬา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

older | newer