Recent site activity

Jan 11, 2021, 1:41 AM พัชรพล ธรรมแสง attached ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม.pdf to ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
Jan 11, 2021, 1:41 AM พัชรพล ธรรมแสง created ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
Jan 8, 2021, 2:07 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล attached 8. ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ภาษาอังกฤษ.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:07 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล attached 7. ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้การงานอาชีพ.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:07 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล attached 6. ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ศิลปะ.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:07 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล attached 5. ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:07 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล attached 4. ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:06 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล attached 3. ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้วิทยาศาสตร์.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:06 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล attached 2. ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้คณิตศาสตร์.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:06 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล attached 1. ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ภาษาไทย.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:04 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล deleted attachment 3. วิทยาศาสตร์.pdf from ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:04 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล deleted attachment 2. คณิตศาสตร์.pdf from ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:04 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล deleted attachment 1. ภาษาไทย.pdf from ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:04 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล attached 3. วิทยาศาสตร์.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:04 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล attached 2. คณิตศาสตร์.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 2:03 AM นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล attached 1. ภาษาไทย.pdf to ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 8, 2021, 1:49 AM พัชรพล ธรรมแสง edited ดาวน์โหลดเอกสาร
Jan 5, 2021, 12:29 AM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ edited ประกาศ ปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ วันที่ 6-12 มกราคม 2564
Jan 5, 2021, 12:29 AM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศปิด ระยะที่ 1 6-12 มค.png to ประกาศ ปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ วันที่ 6-17 มกราคม 2564
Jan 4, 2021, 9:50 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ edited ประกาศ ปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ วันที่ 6-17 มกราคม 2564
Jan 4, 2021, 9:49 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ edited ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 6-17 มกราคม 2564
Jan 4, 2021, 9:49 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศปิด 6-17 มค.png to ประกาศ ปิดสถานศึกาด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 6-17 มกราคม 2564
Jan 4, 2021, 9:49 PM ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศ ปิดสถานศึกาด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 6-17 มกราคม 2564
Nov 18, 2020, 6:09 AM พัชรพล ธรรมแสง created เกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ปีการศึกษา2563 โดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา เขต 31
Nov 8, 2020, 7:13 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached 002-หนังสือแจ้งเข้าค่ายปรับพื้นฐาน2563.jpg to หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

older | newer