วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี 2565 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Comments