นายพิษณุ  คุณชื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
>> ประกาศกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
>> ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>> ฏิทินงานวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
>> ประกาศระเบียบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566
>> ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)
>> ประกาศการทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
>> ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
>> ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
>> ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
>> ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์