นายพิษณุ  คุณชื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
>> ประกาศ ผลการคัดเลือกสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
>> ประกาศ การคัดเลือกสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
>> ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานบริการ
>> ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาและตำแหน่งพนักงานบริการ
>> ประกาศ ผลการพิจารณาจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียรบุญเหลือวิทยานุสรณประจำปีการศึกษา 2566 
>> ประกาศ เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียรบุญเหลือวิทยานุสรณ์
>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) และพนักงานบริการ
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
>> ประกาศกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
>> ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน