กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปภัชญา ศรีมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวภัทรวดี สุภัทโรบล
ครูชำนาญการ

นางชุติกาญจน์ เทียมทัด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรนันท์ ภักดีณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทักษ์ คำพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิรินรัตน์ โคตรพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจิตติพัทธ์ สาทกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ หาญลำพัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวอระพัน เจริญภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปวีณ์รัตน์ นารากิตพงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวรติชา ระวิโรจน์
ครูชำนาญการ

นางสาวจุรีพร แสงโพธิ์
ครู