งานแนะแนว

นางสาววิศณี  ถ้วนนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวศุภกานต์  ลอยนวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราพรรณ  เพียนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายยุทธเดช  อันทอง
ครูชำนาญการ