นายพิษณุ คุณชื่น
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

นางสาวเพ็ญจิตรี จิตมณี
รองผู้อำนวยการชำนาญกา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายนพกุล ปุคลิต
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายรุ่งเรือง พุทธา
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสุมิตตา หล่ำจันทึก
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

พิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางกมลวรรณ คุณชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอำพร พลตะคุ
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางอุบลรัตน์ มากจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ