กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววันโนร์ฟัดลีน บินแวยาโกะ
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางปรียาภรณ์ รัตนธนิยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบลรัตน์ มากจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิภรณ์ ปนิทานัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงนุช เผาะสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเยี่ยมโพยม ใบโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายคณาธิป อุตส่าการ
ครูชำนาญการ

นายรัชชานนท์ ภักดีราช
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ จีนงูเหลือม
ครูชำนาญการ

นายเกียรติอนันต์ หอมระหัด
ครู

นางสาววิชชยดา ปะติตังโข
ครู

นายพัฒนวิทย์ หงษ์ทอง
ครู

นางสาวจิดาภา ศรีแสนปาง
ครู

นางสาวฟาริดา ละครขวา
ครูอัตราจ้าง

Mr. Edson Segafu Planas
Teacher

Mrs. Ruby D. Balandan
Teacher