กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิชิต หวังประสพกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางกมลวรรณ คุณชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดารณี วงษ์นรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำพร พลตะคุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรศรัณย์พร จ่างโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุจรี เชิดสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจิรา จิระกังวาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนพร ไม้กลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรสสุคนธ์ อาจวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปารมี วิไลจิตรเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิตานันท์ สมพมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิตตา โกศัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิมลลักษณ์ ชาดา
ครูชำนาญการ

นางสาวอรสา จันทรวิวัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐกานต์ ศรีนอก
ครูชำนาญการ

นางสาวรัชดาภรณ์ ทวยทุย
ครูชำนาญการ

นายนพณัฎฐ์ เกิดนอก
ครูชำนาญการ

นางชลดา ลาวัลย์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ คาดกระโทก
ครู

นางสาวสุวลี บัวขาว
ครู

นางสาวปรียาพร สิงห์สาร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิษา วงษ์ศรี
ครูผู้ช่วย

นายเนติรัฐ ธรรมประชา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ รุ่งศรีนาค
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์
พนักงานราชการ