กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมกิจ ผดุงสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายจักรกฤษณ์ เก่านาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัคนา นพรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศรัณย์ ขอย้ายกลาง
ครูชำนาญการ

นายศรุต จงอบกลาง
ครูชำนาญการ

นายพิเดช ลาวัลย์
ครูชำนาญการ

นางสาวปภานันท์ ปั่นกลาง
ครูผู้ช่วย