.:: พันธกิจ (Mission) ::.

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

2. จัดการเรียนรู้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

3. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)

4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะชีวิต เป้าหมายชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และดำรงชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

7. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้


.:: เป้าประสงค์ (Goal) ::.

1. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะชีวิต เป้าหมายชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และดำรงชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. โรงเรียนมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

6. ครูและบุคลากรมีคุณภาพในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศการจัดการเรียนรู้

7. จัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล