.:: วิสัยทัศน์ (Vision) ::.

"โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"